Podklady

 • výpis z katastru nemovitostí (LV), pokud možno je starší než 1 rok
 • kopie katastrální mapy – ne starší 1 roku
 • geometrický plán
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením právní moci
 • stavební povolení s vyznačením právní moci (není nutné)
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci (není nutné)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení – stavební část, ověřená stavebním úřadem
 • kupní smlouvy (na celou nemovist, na pozemek, apod.) s vyznačením vkladu do katastru nemovistí
 • smlouvy o dílo (pokud je stavba prováděna stavební firmou) – dodávka celé stavby nebo jejich částí
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastníka práva – smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy, apod.
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby “P”, je nutné doložit, co znamenají (vydá katastrální úřad)

Po dohodě podklady na úřadech zajistím